Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

cannellle
22:37
1498 4b22 500
Reposted fromtfu tfu viapuszkamileny puszkamileny
22:35
9357 7534
Reposted fromgrumpycatdixon grumpycatdixon viaM-M M-M
cannellle
22:35
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
Reposted fromoutoflove outoflove viagdybam gdybam
cannellle
22:35
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife viagdybam gdybam
cannellle
22:35
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viagdybam gdybam
cannellle
22:35
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viazeberko zeberko
cannellle
22:34
0326 7322
Reposted fromsonaive sonaive viaweruskowa weruskowa
cannellle
22:30
2942 037f
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
22:28
cannellle
22:28
8782 a738 500
Reposted frompollyanna pollyanna viaMigotliwa Migotliwa
22:26
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
cannellle
22:26
Najgorsze jest uczucie, gdy odkryjesz coś, co Cię cieszy, zachwyca i... nie masz się tym nawet z kim podzielić. Bo nikogo to i tak nie obchodzi.
Reposted fromlouve louve viapuszkamileny puszkamileny
22:26
9357 7534

July 18 2017

cannellle
21:58
3635 c31b
Reposted frombrianmay brianmay viastrangeworld strangeworld
cannellle
21:58
7771 1566 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaromantycznosc romantycznosc
cannellle
21:57

Zaczęło mi brakować poczucia, że jestem najlepsza. zaczęło mi brakować poczucia, że potrafię. zaczęło mi brakować poczucia, że jest jak chcę.

Reposted fromhardbitch hardbitch vianiemaproblemu niemaproblemu
cannellle
21:55
niby nic, a jednak
— KORTEZ: NIBY NIC.
21:53
6584 528c 500
Reposted fromturquoise turquoise vialaters laters
cannellle
21:53
-To twoja wina, to Ty uciekłaś.
-Zawsze uciekałam. To Ty nie pobiegłeś za mną.
cannellle
21:48
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain vialaters laters
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl